Minkregulering

Den amerikanske mink (Mustela vision) er en invasiv art, som ikke hører hjemme i den danske natur. Den æder næsten ukritisk alt af passende størrelse, og gør derfor et urimeligt stort indhug i vor fauna af pattedyr, fugle, krybdyr,fisk,  padder og hvirvelløse dyr. Denne fauna er ikke rustet til at blive udsat for sådanne fremmede rovdyr (se også mårhund, vaskebjørn mm) og derfor er der de seneste år gjort en del for at nedbringe bestanden af vilde mink.

Denne beretning om minkregulering skal ikke ses som et bidrag til den etiske debat om minkhold i farme, som rummer en række etiske, kulturelle og økonomiske aspekter. Det her handler om den ubehagelige kendsgerning at minken nu forefindes i den danske natur og har tilpasset sig en vildtlevende tilværelse. Vi kan nok aldrig slippe af med den igen, men vi kan gøre en indsats for at holde bestanden nede på et meget lavt niveau. Mange steder opleves en påfaldende mangel på f.eks. ænder, gæs og svaner i parker og søer, og ofte skyldes det tilstedeværelse af mink, som tager mange unger af disse fugle.

Minken findes nu over hele landet, men lever først og fremmest langs vandløb og ved søer. Den lever skjult og er mest nataktiv og ses derfor sjædent – trafikdræbte er nok den mest almindelige observation. Fra Naturstyrelsens side har man besluttet sig for en øget indsats omkring minkregulering med en overordnet styring. Man har rundt i landet  udpeget 20 indsatsområder, som man har skønnet er særligt sårbare for tilstedeværelse af mink. Her vil man gøre en særlig indsats med fældefangst og efterfølgende vurdering af effekten på faunaen.  Disse kan ses på www.nst.dk. Der er mink mange andre steder, og disse bekæmpes i mere lokale indsatser.

Der er afholdt en række kurser for jægere og naturinteresserede, som skal lære de forskellige facetter omkring minkregulering. Der er helt klare regler for hvordan regulering skal foregå, de fleste af disse udsprunget af reglerne for jagt. Det gælder således  lov om jagt- og vildtforvaltning eller lov om vej- og markfred. Nogle af de væsentlige afvigelser fra regler gældende ved jagt er at  jagttegn ikke er påkrævet ved regulering og at regulering i langt de fleste tilfælde kan foretages hele året rundt – også i en evt fredningsperiode (invasive arter har sjældent fredningstider). Regulering må ikke foretages af personer under 18 år, medmindre det er i artens jagttid og til forskel fra jagt er det EJEREN – ikke brugeren – af et område, som skal give tilladelse til regulering.

En af konsekvenserne af disse regler er at levende dyr i fælder skal aflives forsvarligt – i de fleste tilfælde af dem som tilser fælderne. Nogle kan have kontakt med jægere, som kaldes ud til aflivning. Det vil sige at man i sjældne tilfælde vil kunne observere personer gå med skydevåben udenfor jagttid. Denne aflivning kan lovligt forgå om dagen,  fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Vær opmærksom på at der nok er tale om lovligt ærinde inden du (rimeligvis) lige kontakter vedkommende.

En anden ting som jeg vil påpege er at man holder fingrene, evt sin hund, fra fælderne. De vil typisk være godt skjult, men mærket med fældepasserens navn og tlf.nr. Skulle du have mistanke om en fældes placering,  så lad den være. Der er gjort et stort arbejde med at skjule den, og skulle der være et dyr i fælden (det vil din hund nok gøre tydeligt opmærksom på) så lad dyret og fælden i fred! Stol på at fældepasseren er på vej indenfor få timer. Fælderne tilses i hovedtræk 2 gange i døgnet. Glæd dig i stedet over at der gøres en indsats også lige i dit område. Risikoen ved at nærstudere et evt fanget dyr er ikke helt ubetydelig. En mink har 34 sylespidse tænder og kan præstere et overraskende voldsomt bid, stærkt nok til at knække en blyant eller invalidere en finger. Det fangne dyr vil overfor et menneske reagere meget voldsomt f.eks. puste sig op og hvæse. Det er stresset nok i forvejen og er det ikke en mink (som skal aflives snarest), så skal dyret ikke stresses mere end det er allerede.

De fleste fælder er almindelige, lokkemadsmonterede,  klapfælder, som fanger dyret levende. Da fælderne typisk er placeret steder som foretrækkes af mink, og hvor man f.eks. har observeret spor af mink, vil det hyppigst være mink, som går i fælden. Mink aflives snarest, og bifangst  - typisk mår eller ilder - slippes løs.

Af hensyn til nuværende og kommende fældepassere vil jeg her beskrive de dyr som kan gå i en minkfælde, således at alle kan foretage en sikker bestemmelse. Fældeudformning og maskestørrelse vil betyde at de – i øvrigt - lettest kendelige arter som mus og muldvarp, eller ræve ikke vil gå i fælden, og brud vil måske kunne klemme sig ud gennem maskerne. De mest reelle fangstmuligheder med forveksling er derfor: Mink, ilder, husmår, skovmår og lækat – og visse steder mårhund (unger). Mosegrise, egern eller evt. fugle eller katte og odder kan ingen forveksle med mink.  

Denne figur sammenligner størrelserne af voksne dyr:       

                           MINK (m)-ILDER (i)

    MÅR

BRUD

 LÆKAT          

---------.---------.---------.---------.---------.---------.---------.---------.

ß 10 cmà       

Mink (vildmink) kendes ved sin næsten helt ensfarvede brune eller sortbrune pels over hele kroppen. Både yderpelsen (dækhårene) og underpelsen (dunhårene) er mørk. Den kan have en ganske lille lys – få cm stor - plet under hagen. Ørerne er relativt små og der er altså ingen tegninger i ansigtet på vildmink. Halen er knapt halvt så lang som kroppen. Vægt af hannen: op til 1½ kg og hunnen: ca. det halve. Tammink kan veje op til 3 kg.


Ilder kendes let ved sine tegninger i ansigtet. Disse tegninger betegnes ”briller” eller ”maske” of nogle og de består som regel af 2 cirkulære bælter rundt om det mørke hoved. Snudespidsen er lys, bagved kommer et mørkt bælte omfattende øjnene og bag det (mellem øjne og ører) kommer atter et lyst bælte og endelig kroppen med den mørke overpels. De lyse bælter kan hos unge dyr være knap så tydelige, men dog tilstede. Ilderens pels er særegen ved at den brune, mørke overpels er tynd, således at den lyse underpels ses meget tydeligt. Halen er lidt mindre end  minkens,  ca 1/3 af kroppens længde. Ilderen er på størrelse med minken, måske en anelse mindre.


Mårene er lidt større (op til knap 2 kg og op til ¾ m med hale) end ilder og vildmink og farven er også mørkt brunlig, men dog lidt lysere end minken. Mårenes lidt lyse underpels kan svagt anes under overpelsen, lidt i stil med ilderens men dog ikke så markant. Mårenes ører er tydeligt større end minkens, men på fotos ses det ikke altid så tydeligt. Mårenes hale er tydeligt kraftigere og mere buskede end minkens,  næsten 3/4 kroplængde, næsten son en kats hale. Desuden er mårenes ben noget længere end minkens. Mest tydeligt – og benyttet til at skelne mellem de 2 mårarter – er den store lyse plet på struben. Hos skovmår er denne plet gullig og begrænset til struben, mens den hos husmår er næsten hvid og breder sig i 2 tunger lidt ned ad forbenenes forkant.  


Nedenstående foto af en husmår viser meget tydeligt de 4 typiske karakterer  for en mår:

Stor lys plet på hals - tydelige ører - lange kraftfulde ben - meget lang hale.

Lækatten er mindre end minken, men kan størrelsesmæssigt måske forveksles med unge mink. Lækatten er dog tydeligt næsten hvid på undersiden lige fra hagen til halen. Bruden er væsentligt mindre end lækatten, som den iøvrigt ellers kan ligne, med undtagelse af at den aldrig har sort halespids og den bliver ikke hvid i vinterdragt (i DK!). Brudens hale er lille, kun ca ¼ kropslængde, mens lækatten har en ret kraftig hale, mere end ½ kroplængde. Brud og lækat er lysere brune  end mår og mink.


Odder er en meget teoretisk – og endnu næppe oplevet – bifangst. Voksne oddere (80 cm + hale) er for store til at gå i fælden, det er kun unger som ville kunne dette. Men da odderens unger forbliver meget længe i boet vil de normalt være for store når de ”frigives”. Måske kunne man tænke sig en situation hvor forældrene er omkommet og de sultne unger strejfer rundt og går i fælden. Odderens brede ansigt, dens størrelse og især dens lange, tilspidsede, hale er tydelige kendetegn.


Mårhund er en invasiv art, som nu er etableret i Danmark, formentlig med nogle få hundrede individer i Jylland.

HOVED                                           KROP                                               HALE

 (fotos: Leif Øgaard, de fleste motiver fra samlingen på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm)                                                                           

BRUD

LÆKAT

ILDER             

VILDMINK

HUSMÅR

SKOVMÅR

ODDERMÅRHUND


ALLE FANGSTER:

1: En han, 1400 g, fanget v. Bondedammen N, d. 11.12.2012 kl 07:03

2: En han, 1750 g, fanget v Kobberdammen N, d. 27.01.2013 kl 02:59

3: En hun, 850 g, fanget v Kobberdammen N d 31.01.2013 kl ??

4: En hun, 900 g, fanget v Humlebæk Havn d 5.2.2013 kl 08:44

5: En han, 1760 g, fanget v Nivå Mølle d 6.2.2013 kl 03:11

6: En han, 1410 g, fanget i Helsingør havn d 9.2.2013 kl 06:43

7: En hun, 950 g, fanget vest f. Kronborg d.13.2.2013 kl 03:38

8: En han, 1350 g, fanget Langstrup Mose d. 14.2.2013 kl 00:42

9: En han, 1535 g, fanget Nivå v teglværk nat 14-15. 2.2013

10: En han 1650 g, fanget Langstrup Mose d. 15.2.2013 kl 01:08

11: En han 1570 g, fanget Langstrup Mose d. 19.2.2013 kl 2:01

12: En han 1710 g, fanget Hels. Nordhavn d 21.2.2013 kl 00:33

13. En hun  805g, fanget Langstrup mose d. 27.2.2013 kl 05:27

14. En hun 680 g, fanget Snekkersten havn d 27.2.2013 nat før 09:30

15. En han 1250 g, fanget Snekkersten kyst d 12.1.2013 nat før 09:00

16. En hun 725 g, fanget v Nivå Mølle d. 1.3.2013 nat før kl 09:00

17. En han 1870g, fanget Snekkersten havn d. 4.3.2013 nat før kl 09:00

18. En han 1900 g, fanget Hels. Nordhavn d. 6.3.2013 kl 5:37

19. En han 2250 g, fanget ved Gurre Å d. 6.3.2013 kl 6:09

20. En han 1465 g, fanget ved Gurre Å d. 6.3.2013 kl 20:11

21. En han 1780 g, fanget ved Gurre Å d. 7.3.2013 kl 20:02

22. En hun 970 g, fanget ved Gurre Å d. 9.3.2013 kl 04:25

23. En han 1410 g, fanget ved Bondedammen N d. 10.3.2013 kl 05:09

24. En han 1330 g, fanget ved Langstrup å d. 14.3.2013 nat før kl 9.

25. En han 1440 g, fanget ved Langstrup å d. 15.3.2013 nat før kl 09

26. En han 1635 g, fanget ved Langstrup å d. 17.3.2013 nat før kl 09

27. En han 1350 g, fanget nær Hellebæk Avlsgård d. 18.3.2013 nat før kl 09.

28. En han g, fanget nær Hellebæk Avlsgård d. 20.3.2013 før kl 09

29. En han 1155 g, fanget v. Gurre å d. 20.23.2013 før kl 09

30. En han g, fanget ved Langstrup å d. 21.3.2013 nat før kl 09.

31. En han 1515 g, fanget ved Gurre å d 22.3.2013 kl 02:08

32. En han 1530 g, fanget ved Nivå Mølle d 24.3.2013 kl 03:21

33. En han g, fanget ved Langstrup å d 26.3.2013 nat før kl 09

34. En hun 855 g fanget ved Gurre Å d. 27.3.2013 kl 03:43

35. En han 1300 g, fanget ved Gurre Å d 28.3.2013 kl 13:57

36. En hun 944 g, fanget ved Gurre Å d. 293.2013 kl 07:06

37. En hun 750 g, fanget ved Gurre Å d. 29.3.2013 kl 9:02

38. En hun 720 g, fanget ved Bondedammen d. 1.4.13 kl 17:39

39. En                   , fanget ved Gurre sø øst d 7.4.13 kl 21:21

40. En han, 1335 g, fanget ved Hornbæk Havn d 22.4.13  kl 15:12

41. En hun, 850 g, fanget ved Snekkersten havn d 24.4.13  nat før kl 09.

Principielt sommerpause ultimo april til medio august, men enkelte fangster:

42. En hun, 660 g, fanget ved Birkehegnet i Ålsgårde nat før kl 09

43 En han, x., fanget ved Langstrup Å d 23.7.13 kl 09:43.

Der har været fælder oppe enkelte andre steder efter anvisning fra ornitologer mm, og hos

medlemmer af foreningen friforvildmink.dk:

1.6.13: 1 hun, 670 g fanget ved Gentofte sø kl 01:30

4.9.13: En han, 1030 g,  fanget ved Stenholt Mølle kl 08:16

14.9.13: En hun, 750 g, fanget ved Stenholt Mølle kl 08:43

17.9.13: En hun, 898 g, fanget ved Stenholt Mølle kl 15:49

18.10.13, en han 1355 g, fanget ved Hellerup Havn kl 03:40

20.10.13, en han 1110 g, fanget ved Hellerup Havn kl 12:57

03.11.13, en han 1333g fanget v Skovshoved Havn kl 02:19

Efterår 2013:

1. 11.8.13, en han fanget ved Helleb Avlsgård SV kl 20:17

2. 11.8.13, en han, 645g, fanget ved  Langstrup Å kl 23:03

3. 11.8.13, en hun, 775g, fanget ved gurre sø Sydøst, kl 16:25

4. 11.8.13, en hun, 925 g, fanget ved  Gurre sø sydøst kl 22:10

5. 12.8.13, en han, 790 g, fanget ved Gurre sø vest  kl 02:07

6. 12.8.13, en han, 820 g, fanget ved Gurre sø vest  kl 08:59

7. 20.8.13, en hun,  715g, fanget ved Snekkersten Havn kl 13:22

8. 22.8.13, en han 1200 g, fanget ved Humlebæk Havn

9. 23.8.13, En han, 1410 g, fanget ved Gurre sø sydøst

10. 24.8.13, en han, 720 g, fanget ved  Snekkersten Havn kl 22:09

11. 24.8.13: En han, 840 g ( unge), fanget ved bondedammen kl 16:57

12. 25.8.13: en han, 1265 g (voksen), fanget ved bøgeholm sø kl 22:00

13. 26.8.13: en hun, 655 g (unge), fanget ved bondedammen kl 13:48

14. 26.8.13: en han, 915 g (unge), fanget ved Gurre sø kl 05:43

15. 27.8.13: en han, 965 g (unge), fanget ved Snekkerst. havn kl 07:22

16. 29.8.13, en hun, 645 g (unge), fanget ved Helleb Avlsgård SV kl 15:53

17 29.8.13, en han, 654 g (unge), fanget  ved Kobberdammen N kl 16:25

18. 30.8.13, en han,       g, fanget ved  Langstrup Å kl 02:33

19. 30.8.13, en han, 1100 g, fanget ved Helleb Avlsgård kl 19:30

20. 30.8.13, en hun, 763 g, fanget ved Hornbæk havn kl 01:09

21. 31.8.13, en han, 790 g, fanget ved Langstrup Å

22. 31.8.13, en han, 962 g, fanget ved Kronborg kl 03:27

23. 31.8.13, en hun, 762 g, fanget ved Kronborg kl 16:42

24. 1.9.13, en hun, 675 g, fanget ved Kronborg kl 05:47

25. 2.9.13, en hun, 622 g, fanget ved Kronborg kl 12:47

26. 2.9.13, en han,  1400 g, fanget ved Espergærde Havn kl 01:55

27. 2.9.13, en han  900 g, fanget ved Kronborg kl 05:4

28 7.9.13, en hun, 720 g, fanget ved Snekkersten Havn kl 06:48

29. 14.9.13, en han 1285 g, fanget v Nivå Ringovn kl 14:12

30. 14.9.13, en han, 1485 g, fanget v Nivå Ringovn kl 23:19

31. 15.9.13, en han, 1310 g, fanget v Nivå Ringovn kl 22:00

32. 16.9.13, en hun, 685 g, fanget ved Nivå Mølle kl 00:09

LISTEN ER KORRIGERET 15.9. EFTER SAMLING AF DYR OG DATA.

33. 17.9.13, en han, 1250 g, fanget ved Espergærde havn kl 04:23

34. 17.9.13, en hun, 660 g, fanget ved Gurre Sø sydøst kl 04:32

35. 19.9.13, en hun, 720 g, fanget ved Gurre Sø sydøst kl 00:50

36. 22.9.13, en han, 985 g, fanget ved Bondedammen SV kl 14:57

37. 24.9.13, en hun, 695 g, fanget v Nivå Ringovn kl 02:46

38. 24.9.13, en han, 1385 g, fanget ved Bøgeholm Sø kl 14:07

39. 24.9.13, en han 1065 g fanget ved Nivå ringovn kl 23:53

40. 28.9.13, en han, 1008 g, fanget ved Bondedammen kl 15:19

41. 30.9.13, en hun, 675 g, fanget ved Snekkersten Havn kl 05:35

42. 02.10.13, en han 1020 g, fanget ved Langstrup Å kl 07:20

43. 05.10.13, en hun 742 g, fanget ved Nivå Mølle kl 03:41

44. 05.10.13, en hun 748 g, fanget ved Kronborg kl 06:36 

45. 04.10.13, en han 1277 g, fanget ved Hornbæk havn kl 21:54

46. 07.10.13, en han 1458 g, fanget ved Esrum Sø Nordøst kl 14:51

47. 11.10.13, en han           , fanget ved Langstrup Mose kl 20:42

48. 17.10.13, en hun, 782 g, fanget ved Bondedammen SV kl 04:59

49. 19.10.13, en han 1430 g, fanget ved Kobberdammen Ø, kl 07:54

50. 24.10.13, en han 1266 g, fanget ved Bondedammen sv kl 03:15   (dette er faktisk ialt nr 100 i år)

51. 28.10.13, en hun  782g, fanget v Plejelt kl 23:15          

52. 30.10.13, en hun 622 g, fanget v Plejelt kl 23:01

53. 04.11.13, en hun 950 g, fanget ved Nivå Mølle kl 07:56

54. 08.11.13, en han 1310 g, fanget ved Nivå Mølle kl 06:08

55. 10.11.13, en hun 825 g, fanget ved Snekkersten havn kl 09:04

56. 13.11.13, en hun 1100 g!, fanget Helsingør Nordhavn kl 12:17

57. 23.11.13, en han  1405 g, fanget ved Helsingør Nordhavn kl 05:16

58. 27.11.13, en hun 700 g, fanget ved Bondedammen SV kl 02:08

59. 02.12.13, en han 1380 g, fanget ved Nivå Mølle kl 07:07

16.12: korrektioner:

60. 28.09.13, en han        g, fanget ved Langstrup å kl 01:35 

61. 21.10.13, en hun       g, fanget ved Langstrup å kl 22:07

2014

FORÅRSKAMPAGNEN

1: 19.02.14:  en hun, g, fanget ved Gurre sø, Sydøst, kl 02:37

2: 19.02.14:  en hun, g, fanget ved Skovshoved Havn, kl 01:15

3. 22.02.14:  en han, 1775 g fanget ved Gurre sø Vest, kl 02:37

4. 28.02.14:  en hun, g, fanget ved Langstrup mose  kl 22:57

5. 01.03.14:  en hun, 755 g, fanget ved Sovshoved havn kl 16:05

6. 05.03.14:  en han, 1470 g, fanget ved Langstrup Mose, kl 16:31

7. 15.03.14:  en han , 1590 g, fanget ved Gurre sø vest, kl 19:16

8. uge 11: en hun i slagfælde fanget v Bøgeholm sø

9. 19.03.2014: en han, 1515 g, fanget Helsingør Nordhavn kl 04:08

10. 20.03.2014: en han, 1625 g, fanget ved Langstrup mose kl 01:33

11. 21.03.2014; en han, 1275 g, fanget v Gurre sø Sydøst kl 21:26

12. 22.03.2014, en han, 1160 g, fanget v Bøgeholm sø i slagfælde

13. 24.03.2014, en hun, 885 g, fanget v Skovshoved havn, nat

14. 04.04.2014, en hun, 702 g, fanget v Stenholt mølle kl 01:48

15. 05.04.2014, en hun, 762 g, fanget v Stenholt mølle kl 04:55

16. 07.04.2014, en hun, 850 g, fanget v hellebæk nat< 9:00

EFTERÅRSKAMPAGNEN:

Bemærk at der er kommet flere kommuner med i netværket, så fangsttal fra 2013 kan ikke direkte

sammenlignes med fangsttal fra 2014.

1. 10.08.2014, en ung han, fanget ved Gurre Å kl 16:16

2. 10.08.2014, en ung han fanget ved Gurre Å kl 18:54 (samme fælde)

3. 12.08.2014, en han, fanget ved Gurre Å kl 17:19

4. 17. 08.04.2014, en hun, 802 g, fanget v. Bøgeholm sø i slagfælde

5. 17.08.2014, en han, fanget ved Gurre Sø kl 18:36

6. 18.08.2014, en mink, fanget ved Gurre Å kl 11:11

7. 20.08.2014, en mink fanget ved Gurre Å kl 05:56

8. 21.08.2014, en mink fanget ved Kronborg kl 04:38

9. 22.08.2014, en mink fanget ved Bøgeholm Sø i slagfælde

10. 27.08.2014, køn ubestemt, fanget ved Usserød Å kl 11:00

11. 30.08.2014, en ung hun, 560g, fanget ved Hornbæk i slagfælde

12. 30.08.2014, en han, 1238 g, fanget ved Gurre sø kl 12:22

13. 01.09.2014, en ung han, 845 g, fanget ved Stenholt Mølle kl 03:31

14. 01.09.2014, en han, fanget ved Gurre Sø kl 13:39

15. 02.09.2014, en hun, 846 g, fanget ved Langstrup Å i slagfælde

16. 02.09.2014, køn ubestemt, fanget ved Fr.værk Lystbådehavn kl 20:49

17. 02.09.2014, en han 1245 g, fanget ved Nivå Mølle kl 22:48

18. 04.09.2014, en hun, 800 g, fanget ved Langstrup Å i slagfælde

19. 05.09.2014, en han 1180g, fanget ved Nivå Mølle kl 23:09

20. 07.09.2014, en han 1225 g, fanget ved Hellebæk Avlsgård kl 07:24

21. 07.09.2014, en han 1235 g, fanget ved Helsingør havn kl 09:32

22. 08.09.2014, en han, fangte ved Langstrup Å i slagfælde

23. 08.09.2014, en ung han, fanget ved Arrenæs kl 05:02

24. 09.09.2014, en han, 1290 gt, fanget ved Nivå Mølle kl 00:52

25. 10.09.2014, en hun, 750 g, fanget ved Nivå Mølle kl 02:19

26. 10.09.2014, en hun, 770 g, fanget ved Nivå Ringovn kl 23:04

27. 12.09.2014, ung mink, fanget ved Stenholt Mølle kl 05:47

28. 13.09.2014, en hun, 650 g, fanget ved Usserød Å kl 15:10

29. 12.09.2014, en han, 1465 g, fanget ved Hellerup havn kl 10:21

30. 13.09.2014, en han, 1097 g, fanget ved hellerup havn kl 16:39

31. 15.09.2014, en han, 1030 g, fanget ved Helsingør Nordhavn kl 05:31

32. 16.09.2014, en ung mink famget ved Kollerød Å kl 04:18

33. 21.09.2014, en han, 1100 g, fanget ved Skovshoved Havn kl 13:09

34. 23.09.2014, en han, 900 g, fanget ved Fr.værk Lystbådehavn kl 15:17

35. 26.09.2014, en mink fanget ved Langstrup Å i slagfælde

36. 29.09.2014, en han, 950 g, fanget ved Fr.værk Lystbådehavn kl 08:44

37. 06.10.2014, en han, 1295 g, fanget ved Fr. værk Lystbådehavn kl ??

38. 15.10.2014, en unge, 630 g, fanget ved Nivåen kl 05:05