Abdomen:            Bagparti, bagkrop. Afledte ord som abdominal dækker f.eks. over bagkropsstrukturer.

Accomodation:     I synsmæssig sammenhæng betegnelse for evnen til at skarphedsindstille                 

Adaption:             Tilpasningsevne, f.eks. hvordan en dyreart tilpasser sig langsigtede miljøændringer (evolution), eller hvordan et individ tilpasser sig kortsigtede miljøudsving.

Aerob:                  Betegnelse for iltrigt miljø eller for organismer (typisk mikroorganismer) som kun kan leve hvor der er ilt til stede.

Afferent:              Tilførende eller fremførende især m.h.t. transport af vand, blod, nerveimpulser mv.  Modsat efferent (bortledende/bortførende)

Aggregation:       Betegnelse for at dyr eller planter optræder i samlinger eller klumper evt i store mængder.   

Androgyn:            Mandligt individ med kvindelige kønsanlæg. Se også hermafrodit.

Altruisme:           Uegennyttig, uselviskhed

Anabolisme:       Opbygning af kemiske komplicerede strukturer med udgangspunkt i simplere stoffer.

Anaerob:             Betegnelse for et iltløst (evt meget iltfattigt) miljø.

Antagonisme:     Modsatrettet effekt i den betydning at to stoffer eller 2 organismer påvirker hinanden ved at hæmmer eller helt ophæve  hver deres effekt.

Antigen:              Et stof, som ved indtræden i kroppen på f.eks. et dyr,  forårsager dannelse af antistoffer hos dyret.

Assimilation:      Kan dække mindst 4 ting; 1) Grundlæggende mekanisme i f.eks børns kognitive udvikling; 2) Stofskifteproces hvor f.eks. enkle kemiske stoffer sammenføres til mere komplekse, f.eks. fotosyntese; 3) Omdannelse af føde til protoplasma hos dyr; 4) Når et dyr antager udseende som sine omgivelser, både m.h.t. farve og form.

Biotop:               Betegnelse for et specifikt levested for organismer. Biotop benyttes som regel i en bredere betydning end habitat, således at en biotop kan være f.eks. skov, mens habitat kan henvise til forskellige typer af levesteder i skoven. 

Cilier:                 Korte fimrehår på ydersiden af celler. Ofte med det formål at sætte cellen i bevægelse (encellede ciliedyr) eller få væske omkring cellen sat i cirkulation.

Denaturering:    Proces, som ødelægger et givent molekyles oprindelige form eller tilstand, f.eks. ved varme eller kemisk påvirkning, således at molekylet mister sine egenskaber.

Dentin:              Den hårde kalkholdige substans, som udgør det meste af pattedyrtænder. Dentin er dækket af et tyndt lag emalje, som er lidt hårdere eller et tyndt lag cement, som er lidt blødere.

Diapause:         Betegnelse for en dvaleform hos insekter. Udefra kommende stimulering, f.eks.ændret daglængde eller opstået tørke,  medfører en hormonal blokering i det givne insektstadie, (puppe,  æg eller larve), først og fremmest med henblik på at insektet skal kunne overleve en langvarig ugunstig periode.  Fortsat udvikling kan kun ske når insektstadiet har været udsat for de ugunstige forhold i lang tid.

Divergens:        Især betegnelse for en evolutionsproces hvor forskellige og forskelligt fungerende strukturer (væv,organer eller lemmer) har udviklet sig fra samme basisstruktur.

Dorsal:              etegnelse for en levende organismes ryg eller rygside.

Dys-:                 Præfiks, der oftest har betydningen ”fejl- eller mis-” .

Efferent:           Fraførende eller bortledende især m.h.t. transport af vand, blod, nerveimpulser mv.  Modsat aferent (fremførende/tilførende)

Endokrin:          Betegnelse for udskillelse af et stof – f.eks. et hormon – ved en udsivning i blodbanen; der er ikke nogen egentlig udførselskanal.

Ekto-:                Betegnelse for strukturer udenpå en organisme, f.eks. ektoparasitter (lus, lopper)

Emigration:       Betegnelse for at individer flytter væk fra et samfund; modsat immigration.

Entero-:             Betegnelse for en levende organismes tarmområde.

Ento-:                (endo) Betegnelse for strukturer inde i en organisme, f.eks. entoparasitter (bændelorm,spolorm).

Eksokrin:           Betegnelse for udskillelse af et stof – f.eks. et hormon – ved at stoffet udføres fra kirtlen via en udførselskanal.

Fakultativ:        Betegnelse for at et dyr besidder en vis evne, men ikke altid benytter denne evne. F.eks. er facultativ parasit, som også kan opformere sig uden at parasitere, eller fakultativ diapause hos insekter, som kan gennemføre flere generationer, men først går i dvale, når de uheldige levevilkår nærmer sig.

Feedback:         Betegnelse for at 2 biologiske processer påvirker hinanden,  enten ved  at hvis den ene proces speedes op vil den anden også øges (positiv feedback) eller den anden vil nedsættes (negativ feedback).

Flagel:               Lange fimrehår på ydersiden af celler, med det primære formål at bringe cellen i bevægelse.

Fototaksi:         Betegnelse for at organismer bevæger sig i en bestemt retning, styret at lys.

Fænotype:        Betegnelse for det udseende en organisme har ifølge dens genmasse.

Gameter:          Kønsceller med kun 1 kromsomsæt (d.v.s. halvdelen af de normale kropsceller), beregnet til at smelte sammen med kønsceller af modsat køn.

Genotype:        Betegnelse for  den samlede arvemasse i en organisme, inklusive undertrykte gener.

Geotaksi:         Betegnelse for at organismer søger nedad eller opad, påvirket af tyngdekraften.

Genom:            Betegnelse for en organismes halve arvemasse, modtaget fra enten fader eller moder.

Gonader:          Fællesbetegnelse for kønscelleproducerende organer, d.v.s. testikler eller ægstokke.

Gregær:            Betegnelse for organismer, især dyr, som optræder i tætte klumper.

Gynandromorf:Et individ, som udviser både hanlige og hunlige karakterer.

Habitat:           Betegnelse for et specifikt levested for en given organisme. For et rådyr kan det være en skove-eng område, for en flåt kan det være rådyret og for en gødningsflue kan det være rådyrets ekskrementhobe. Betegnelsen biotop benyttes ofte i samme betydning, men det er almindeligt anerkendt, at ordet biotop har en bredere betydning. 

Heliotaksi:       Betegnelse for at en organisme søger i en bestemt retning, direkte styret af solen.

Hermafrodit:    Tvekønnet plante, eller dyr (evt. menneske), der som sådan også fungerer tvekønnet. Modsat androgyn, som vel nok mest er mandlig.

Homeostase:   Betegnelse for at et indre miljø i et dyr hele tiden opretholdes uændret, ofte med hjælp fra mange vedligeholdelsekræfter.

Hormon:           Betegnelse for et organisk stof i levende organismer, særligt defineret ved at det udskilles et sted og har sin virkning et andet sted i organismen/kroppen.

Hybrid:             En krydsning mellem to forskellige arter, underarter, racer eller stammer.

Hydro-:             Noget med vand.

Hyper-:             Forstavelse, der som regel giver et ord tillægsbetydningen "over" eller "mere".

Hyperparasit:   En snylter på en parasit.

Hypo-:              Under, mindre. Forstavelse, der som regel giver hele ordet en sådan tillægsbetydning.

Idio-:                Forstavelse som giver et ord tillægsbetydningen "helt præcis" eller "helt specielt" 

Immigration:    Betegnelse for at individer flytter til et samfund; modsat emigration.

Inkompatibel:  Betegnelse for at noget ikke passer sammen, f.eks. 2 individers organer, eller 2 arters kønsceller, og meget mere

Interspecifik:   Betegnelse for et samspil eller aktivitet mellem individer af forskellige arter.

Intraspecifik:   Betegnelse for et samspil eller aktivitet mellem individer af samme art.

Iso-:                 Forstavelse, som giver et ord tillægsbetydningen "ens" eller "ligeartede" mv.

juvenil:            Ungdommelig, ungdomsstadie

Konvergens:     Især betegnelse for en evolutionsproces hvor ensartede og ens fungerende strukturer (væv, organer, lemmer) er opstået fra forskellige basisstrukturer.

Kutikula:          Betegnelse for den ofte solide kropvæg ("hud") hos leddyr (krebsdyr, insekter, edderkopper mv)

Latent:             Betegnelse for et stof, en organisme, et stadie eller en evne, som er tilstede, men i en inaktiv form eller fase

Lateral:            Betegnelse for en levende organismes kropside (højre eller venstre).

Meiose:           Reduktionsdeling. Den særlig proces hvorved der dannes kønsceller med halv kromosombesætning.

Metabolisme:  Betegnelse for de mange stofskifteprocesser, som foregår i en levende organisme.

Metamorfose:  Forvandling, f.eks. i insekters puppestadie eller ved en haleudses forvandling til voksen.

Mimicry:          Betegnelse for at et dyr har udviklet sig til at  efterligne en anden art. Typisk efterligner ufarlige dyr de giftige. F.eks. ligner svirrefluer gedehamse og mælkesnoge ligner koralslanger osv.

Mitose:            Celledeling. Den proces hvor en celle deler sig i 2 ens nye celler.

Mækonium:     Betegnelse for den affaldsklump nyfødte præsterer lige efter fødslen. Også insekter, som kommer ud af en puppe efter ugers indelukke, leverer en sådan klump ophobet affald.

Neuro-:              Noget med nerver.

Niche:               I økologisk sammenhæng betegnelse for et dyrs samlede funktioner, altså ikke en egentlig håndgribelig ting.

Obligat:            Obligatorisk. Betegnelse for at en proces eller en livsform altid er tvunget til at fungere på en given måde.

Osmose:           Betegnelse for en proces hvor et opløsningsmiddel (oftest vand) siver gennem hinder med så fine porer at det opløste stof (ofte salt) ikke kan trænge gennem. Dermed udlignes en forskel i (salt)koncentration på begge sider af hinden. Eksempelvis vil en ferskvandsfisk, som anbringes i saltvand, dø af udtørrering på ganske kort tid, fordi saltkoncentrationen inde i den er ca 1% men udenfor ca 3%. Det vil få vand til at "fosse" ud af fisken ved osmose. 

Osteo-:              Noget med knogler

Ovopar:            Æglæggende. I den betydning at dyret lægger æg, hvorefter der klækkes unger, enten straks eller efter nogen tid. Oftest anbringes æggene et egnet sted hvor de udvikles, eller der laves en decideret rede hvor de udruges af forældrene. Gælder principielt alle fugle og de fleste padder og krybdyr.

Ovovivipar:       Levendefødende fra æg. I den betydning, at dyret føder levende unger, men disse er blot udruget fra opbevarede æg inde i hunnens krop, uden at der er tale om næringstilførsel til et foster.

Para-:                Forstavelse som giver et ord tillægsbetydningen: ved siden af, eller "alternativ"

Patogen:           Betegnelse for en organisme (oftest bakterie) som er sygdomsfremkaldende.

Pedes:              Noget med fødder eller bagben.

Peri-:                 Forstavelse som giver et ord tillægsbetydningen: omkring-

Placebo:           Betegnelse for et uvirksomt stof, eller i hvert fald i et givent forsøg at betragte som uvirksomt. Gives til en kontrolgruppe af individer i forbindelse med afprøvning af f.eks. medicinske præparater, hvor det er vigtigt at kunne skelne mellem præparatets virkelige virkning og den indbildte. Ofte viser det sig at flere/mange i kontrolgruppen føler sig bedre, selvom de kun har fået den uvirksomme "medicin" (placeboeffekt)

Polyandri:         Betegnelse for at en hun parrer sig med flere hanner.

Polygami:         Betegnelse for at en han parrer sig med flere hunner.

Promiskuøs:     Betegnelse for kønslig omgang med partnere i flæng (normalt ikke i betydningen mange sammen).

Protozoer:        Betegnelse for gruppen af encellede dyr, f.eks. amøber, ciliater, flagellater mv.

Prædation:       Overordnet set  den proces at et kødædende dyr (predator) tager et bytte og fortærer det.

Pseudo-:           Forstavelse som giver et ord tillægsbetydningen: falsk

Regression:      1) en psykisk proces hvor en person forandrer sig tilbage til et tidligere stadie i livet; 2) en Biologisk proces hvor f.eks. afkom fra ekstreme individer optræder i normalform igen; 3) Statistisk analysemetode til at beskrive en formodet sammenhæng mellen 2 eller flere faktorer i biologiske modeller.

Selektion:         Udvælgelsesproces. Det kan være den udvælgelse en dyreart er udsat for gennem en lang årrække, medførende tilpasninger, som kun nogle af individerne kan klare. Det kan også være kortsigtet udvælgelse, f.eks. hvis en avler udser sig bestemte avlsdyr med bestemte egenskaber fra en bestand.

Signifikans:     Betydelig, sikkert, vigtig. Oftest anvendt i statistik som betegnelse for at udfaldet af et bestemt førsøgsresultat er sikkert/troværdigt, f.eks. at det kun har 5% sandsynlighed for at være fremkommet tilfældigt (p = 0,05 = 1-stjernet signifikans). I mange typer undersøgelse ønskes mindst ** significans (99% sikkert resultat - p = 0,01) eller *** signifikans (99,9% sikkert resultat - p = 0,001).

Solitær:           Enlig, enkelt.  F.eks.  solitær parasit er en parasit, som kun snylter med et individ i hvert værtdyr.

Spirakel.         Betegnelse for "åndehuller" på landlevende leddyrs kropside. Luftvejene hos f.eks. insekter består af simple luftkanaler (tracheer), som forgrener sig ind i kroppens organer. Spiraklerne er deres udmundingshul (1 på de fleste kropsled).   

Stereotypi:     Betegnelse for en gentagen, ikke varierende adfærd, der ingen indlysende funktion tjener. Ses mest hos dyr, som holdes under utilstrækkelige forhold m.h.t. stimulering og aktivering.

Succession:    Økologisk betegnelse, som f.eks. beskriver den glidende ændring, som vækstsamfund gennemløber gennem en periode.

Vegetativ:      Betegnelse for ukønnet vækst, uden dannelse af kønsorganer eller -celler.

Ventral:          Betegnelse for en levende organismes mave eller bugside.

Vivipar:             Levendefødende.  I den betydning at der fra det befrugtede æg udvikles et foster, som tilfø-res næring fra hunnen. Gælder principielt alle pattedyr.

Zonation:       Økologisk betegnelse, som f.eks. beskriver den glidende ændring, som vækstsamfund gennemløber over en strækning eller på et areal.