§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret

          aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.

          Aflivning ved drukning må ikke finde sted


Dyreværnsloven fra 1991formulerer meget klart hvad der ikke er tilladt. Den angiver nogle hovedtræk omkring aflivning, men giver ikke detaljer om det der er tilladt. Det er til gengæld udspecificeret en del i bekendtgørelsen fra 1994 om slagtning og aflivning af dyr.

 

Det sker at vi kan komme i en situation hvor vi skal aflive et dyr, eller tage stilling til hvem der skal gøre det, og hvordan. Millionvis af dyr aflives årligt i danmark, langt de fleste af dyrlæger og på slagterier. Hvis du vil vide mere om hvordan dyr aflives og hvad der er tilladt/accepteret, eller hvis du f.eks har besluttet at aflive dit kæledyr selv, så kan du læse videre. Det kan være barsk læsning og det kan skabe ubehagelige billeder, men aflivning af et dyr er aldrig romantisk. Det er ofte en trist situation, der kan være svær at se i øjnene. Men hvis du selv vil foretage aflivningen, så er du simpelthen nødt til at gøre det på den rigtige måde – hvor grænseoverskridende det end må være. Aflivning af dyr må ikke foretages af personer under 18 år.

Jeg vil gennemgå følgende metoder, som alle i dag er tilladte, hver for sig kun i visse situationer. Gennemgangen sker  på baggrund af – og med henvisninger til – aflivningsbekendtgørelsen fra 1994.

Gennemgangen er lavet for at anvise de bedste muligheder til forskellige situationer. Der er mest fokus på mindre dyr, som aflives udenfor slagterier. Det er ok hvis du læser den af interesse eller nysgerrighed, blot du er klar over, at det kan være barsk læsning.

AFLIVNINGSMETODER:

BOLTPISTOL(B)                                                         KULILTE

VÅBEN                                                                      SLAGINSTRUMENT

INJEKTIONER                                                             BANGNING (B)

ÆTER/CHLOROFORM/KVÆLSTOF                                 ELEKTRISK STRØM (B)

KULTVEILTE (KULDIOXID)(CO.2)                                 HALS-DISLOKATION

HOVEDAFHUGNING

HJÆLPEMETODER:

AFBLØDNING

 

BOLTPISTOL

Boltpistol med penetrerende bolt (går gennem kranieskal og ind i hjernen) kan benyttes til alle dyr, især dem over 5 kg. Der er 2 primære krav som skal opfyldes:

1. Boltpistolen skal placeres således, at det sikres, at bolten drives ind i hjernebarken (i panden). Hos hornkvæg er det forbudt at placere indskuddet i nakken. Hos får og geder må indskuddet placeres i nakken, hvis hornene forhindrer, at indskuddet placeres i panden. Indskuddet skal i så fald placeres lige bag hornene med retning mod munden.

2. Dyret altid afblødes, senest 15 sekunder efter skuddet..

Lovmæssigt er der ingen begrænsninger for hvem der må benytte boltpistol, men man kan ikke opfylde ovennævnte krav uden at være grundigt instrueret.

Boltpistol uden penetrerende bolt er meget benyttet ved Halalslagtning. Herved bedøves dyret og det afblødes derefter ganske som ved alm slagtning, blot bliver afblødningen den (muslimsk påkrævede) dødelige aktion. I forbindelse med aflivningen afsiges en rituel bøn.

SKYDEVÅBEN

Tilladte skydevåben til aflivning af dyr er: Riffel, haglgevær, pistol, (5.5 mm luftgevær). Disse 4 typer kræver våbentilladelse. Bemærk at aflivningsbekendtgørelsen omfatter dyr, som er i kontrolleret behold, dvs. bundet, indhegnet eller ubehjælpsomt skadet, og omfatter derfor ikke traditionel jagt. Aflivning med riffel, haglgevær og pistol kræver jagttegn, da der kræves kendskab til hvor man skal ramme – især større dyr, og man må ikke besidde eller bruge de omtalte våben uden jagttegn.  Aflivning med 5.5 mm luftgevær er kun tilladt i ganske få situationer, hvor dyret er i ”sikker” forvaring. Det kan være mindre pelsdyr i fælder (f.eks. mink), eller små trafikramte faunadyr (mindre fugle som spurve, drosler og duer mm, eller mindre pattedyr som pindsvin mm). Jeg tror at 5.5 mm luftgevær også kunne benyttes til aflivning af hvalpe og killinger, op til de er 1 uge gamle. Aflivning med 5.5 mm luftgevær skal foregå ved at der sigtes mod hovedet, helst tindingen mellem øje og øre. På grund af situationen vil det næsten altid være muligt at sætte luftgeværets munding helt hen til hovedet. Det er meget vigtigt at sigtelinien går mod selve hjernen!. Etikken omkring brugen af 5.5 mm luftgevær er vist ikke helt afklaret. Til jagt og regulering er luftgevær 5.5 mm godkendt til duer, kragefugle, vadefugle og stær

Helt almindelige luftgeværer (4.5 mm) og bue/pil må ikke benyttes til aflivning

INJEKTIONER

Injektion med diverse barbitater mm må kun foretages af dyrlæger. Det er standard at bedøve/berolige dyret først. Benyttes primært til aflivning af hunde og katte eller mindre kæledyr, som ejerne ikke selv kan aflive

ÆTER/CHLOROFORM/KVÆLSTOF

Bekendtgørelsen omtaler kun chloroform som middel, men jeg mener at æter eller lattergas må være tilsvarende velegnet. Chloroform må benyttes til aflivning af chinchillaer (§61 angiver krav til fremgangsmåde).

KULDIOXID

Kuldixoid benyttes i stor stil ved slagtning og aflivning af større/halvstore dyr som f.eks. svin, eller mindre dyr i stort antal (f.eks. pelsdyr).(§62 angiver krav til fremgangsmåde). Også chinchillaer og dyr fra mårfamilien kan aflives med denne metode. En høj koncentration af kuldioxid i luften er næsten øjeblikket dræbende, idet stoffet optages meget hurtigt i blodet og skaber en øjeblikkelig bedøvelse og ubalance i blodets surhedsgrad. I lav koncentration kan det være blot bedøvende. Stoffet er lugtfrit og bedøvelsen er hurtig, men ikke uden nogle få sekunders krampetrækninger og lidt gispen. Metoden er lovlig og godkendt, men Dyrenes Beskyttelse arbejder på at metoden benyttes med Argon-gasser i stedet for kuldioxid. Alle smådyr og fugle kan aflives med kuldioxid, men kun ganske få private har udstyr hertil. Men der er meget forskellige opfattelser/oplevelser omkring hvor hurtigt metoden virker. Nogle dyr lukker af/holder vejret så der kan gå en del sekunder inden de mister bevidstheden. Kan efterfølges af afblødning, hovedafhugning eller halsdislokation, hvis du vil være 100% sikker på at dyret er dødt.

KULILTE

Kulilte er en helt lugtfri luftart, som optages i blodet, hvor molekylerne sætter sig på de røde blodlegemer, hvor ilten ellers sætter sig. Det blokerer for transport af ilt og medfører bedøvelse og derefter døden. Uheld eller selvmordsbestræbelser koster hvert år mennesker livet.

Kulilte er ikke let tilgængeligt, men optræder i bilers udstødningsgas. Mange mennesker er af den opfattelse, at man kan benytte udstødningsgas til aflivning af smådyr f.eks. også killinger og hvalpe, men dette er ikke umiddelbart lovligt. §60 beskriver de nærmere krav til denne metode: til mårdyr og chinchillaer skal benyttes en speciel motor og luften skal være afkølet og filtreret for ubehagelige eller irriterende gasarter.

SLAGINSTRUMENT

Slaginstrumenter kan principielt være mange ting, f.eks. hammer, jernstang, en solid trækævle eller en passende stor sten. Et velrettet slag mod hovedet (panden) vil medføre øjeblikkelig død eller bedøvelse. Som udgangspunkt er det således en forsvarlig aflivningsmetode, men den rummer en meget ubehagelig usikkerhedsfaktor: rammer man forkert første gang tilføjer man dyret voldsom lidelse og det er ikke acceptabelt. Et slaginstrument som aflivningsmetode bør derfor kun benyttes mod dyr, som er bedøvet ved f.eks. banging, - eller er så svækket, at det ligger helt stille. Større dyr op til 5 kg må bedøves med slaginstrument og efterfølgende afblødes.

En brugbar fremgangsmåde til mindre dyr er at anbringe det i en pose og dernæst bedøve det ved banging. Det bedøvede dyr kan derefter tildeles et hårdt hammerslag i hovedet. Hammerslaget (mod posen) kan evt tildeles uden forudgående banging. Kan benyttes til en række smådyr og fugle op til ca 1-2 kg.

Hvis du ikke magter håndteringen i hånden kan jeg evt forslå en variant hvor dyret bedøves ved banging og efterfølgende lægges på jorden. Med hælen kan hovedet dernæst knuses. Blot det foregår hurtigt.

BANGING

Banging definerer jeg som en metode hvor et dyr svinges eller kastes mod et hårdt underlag, ofte beton. Metoden er velegnet til aflivning af f.eks. akvariefisk eller helt små gnavere såsom mus, hamstere og ørkenrotter,  eller unger af marsvin og kaniner. Også velegnet til små burfugle i spurvestørrelse mm. I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at anbringe dyret i en plasticpose, som umiddelbart efter svinges hårdt! mod en bordkant eller mod gulvet. Kun i enkelte tilfælde kan metoden benyttes uden pose. Hvis man ikke ønsker at slå dyret i hovedet bagefter må svinget gentages et par gange, og det gælder kun for de helt små dyr på mindre end 100 g. De lidt større dyr bør udsættes for en efterfølgende, endelig aflivning ved slaginstrument eller halsdislokation. Erfarne gnaveropdrættere tilegner sig hurtigt en bangingmåde, hvor musen holdes solidt i halen og hovedet svippes hurtigt mod bordpladen.

Banging er også velegnet som bedøvelse inden afbløding, halsdislokation eller hovedafhugning.

ELEKTRISK STRØM

Elektrisk strøm benyttes især i forbindelse med slagtninger. Private har normalt ikke udstyr til at foretage en ”hjemmeaflivning” med el.

Denne metode kan benyttes til alt fjerkræ mindre end strudsefugle. Metoden hvor fjerkræs hoveder dyppes i vandbad medfører kun bedøvelse, som umiddelbart efterfølges af hovedafskæring. Fremgangsmåde hvor større dyr får elektroder påsat hovedet medfører også kun bedøvelse og skal efterfølges af en aflivningsmetode, f.eks. afblødning.

Elektrisk strøm kan benyttes direkte til aflivning af både små og større dyr ved at frembringe hjertestop. Elektroder skal anbringes på en sådan måde, at strømmen ledes gennem dyrets hjerte, idet der anvendes en så høj strømstyrke, at dyret straks mister bevidstheden og får hjertestop.

HALS-DISLOKATION

Denne metode udføres enten ved at dreje halsen om (halsvridning, typisk fugle) eller ved at trække hoved fra kroppen (nakketræk, typisk mus mm). Metoden er ikke særlig rar, men meget effektiv og meget ofte den eneste umiddelbart tilgængelige metode. Kan f.eks. benyttes til nødlidende fugle eller smådyr.

Halsvridningen foretages ved at holde fuglens krop med højre hånd og tage fuglens hoved mellem venstre hånds pege- og langefinger. Med tommelfingeren fikseres fuglens hoved og man drejer en omgang og samtidigt trækker hænderne lidt fra hinanden. Det er effektivt, men ubehageligt når man ofte står med et løst hoved i venstre hånd. Vis hensyn overfor eventuelle tilstedeværende ved at gå et par skridt væk og få folks opmærksomhed rettet mod noget andet.

Nakketræk af mus er effektivt og hurtigt. Musen bedøves med banging mod en bordplade og man holder musens krop i den ene hånd og fatter om hovedet med den anden og laver et kvikt lille træk så halsen trækkes over (manuel dislokation). Nakketræk kan også benyttes ved aflivning af f.eks. mange kaniner eller tilsvarende. Der benyttes en metalplade, hvis ene ende er fastgjort til en stolpe. Den anden ende har en dyb kileformet indskæring hvori dyrets hals anbringes, hvorefter man holder om kroppen med begge hænder og foretager et hurtigt træk (mekanisk dislokation).

HOVEDAFHUGNING

En hjælpemetode, som benyttes i forbindelse med aflivning ved banging, slaginstrument, elektrisk strøm eller æterbedøvelse mm. Fjerkræ må aflives ved hovedafhugning uden forudgående aflivningstiltag – det anbefales dog at bedøve kræet med et rapt sving af hovedet imod huggeblokkens kant lige inden.

Til smådyr og små fugle kan man skære hovedet af med en skarp kniv, mens der til lidt større arter bør benyttes en skarp økse, evt en grensaks eller beskæresaks (ørnenæb), som kan overskære dyrets hals i en enkelt hurtig bevægelse.

AFBLØDNING

Afblødning foretages ved at dyrets halspulsårer overskæres

IKKE TILLADT

Drukning, kvælning, knivstik, luftgevær < 5 mm, bue og pil, masning mellem to sten.

NØDLIDENDE DYR

Dyrenes Beskyttelse anbefaler en række aflivningsmetoder til brug overfor nødlidende dyr. Dyrenes Beskyttelse afliver ikke formidlingsegnede dyr, men foretager rigtig mange aflivninger af nødlidende dyr. Det kan dreje sig om vanrøgtede husdyr/kæledyr eller ulykkesramte faunadyr.

For sidstnævnte gælder følgende regler, hvornår kvæstede faunadyr skal aflives. Det gælder hvis de ikke kan plejes så de efterfølgende kan begå sig i naturen:

a. alle fugle og vildtlevende pattedyr med brækkede knogler

b. alle fugle med slemme skader på næb

c. alle skadede/syge dyreunger

d. vildtlevende dyr med beskadigede eller manglende øjne

e. olieforurenede fugle med mere en 5-10% af kroppen dækket af olie

f. al påkørt vildt må ikke transporteres, men skal aflives på stedet.

Følgende metoder er lovlige og fundet etiske korrekte af Dyrenes Beskyttelse:

Manuel halsdislokation kan benyttes til mindre fugle op til 3 kg

Mekanisk halsdislokation kan benyttes til fugle op til 5 kg.

Til større fugle (strudse, kalkuner) kan benyttes boltpistol

Alle fugle op til 5 kg kan aflives med hårdt slag i hovedet

efterfulgt af afblødning eller hovedafhugning.

Alle fugle kan aflives med kulilte (>4%)

Alle små pattedyr op til ca 5 kg (herunder også nyfødte hvalpe

og killinger)  aflives med hårdt slag i hovedet efterfulgt af afblødning

eller hovedafhugning. Pindsvin skal aflives af dyrlæge.

Større pattedyr aflives med boltpistol eller med skydevåben,

enten i hovedet på klos hold eller med riffel på afstand.

Hjorte skal aflives af stedboende jæger ansvarlig herfor (kontakt Falck)

Pelsdyr og pattegris må aflives med kulilte (>4%)

 

DET SVÆRE VALG

Opstår hvis du er meget uheldig og pludselig står i en situation, hvor den mest etisk korrekte aflivningsmetode ikke er til rådighed, og dyrets tilstand påkalder en aflivning på stedet. Hvis dyret er så voldsomt beskadiget, at det er indlysende, at det vil dø i løbet af 1-få minutter, skal aflivning alligevel foretages.  Husk at aflivning også kan være dyreværn! Jeg vil forslå følgende:

Overfor mindre fugle og pattedyr (smågnavere, kaniner, harer, mårdyr, pindsvin) vil du altid have en mulighed for hånden:

Et hårdt slag i hovedet med en hammer, jernstang, trækævle eller en sten. Kan du ikke foretage hovedafhugning eller afblødning må du sikre dig at hovedet er knust. Hvis du magter det er halsvridning også en hurtig og oplagt mulighed.

Overfor mellemstore dyr som ræv, grævling, hunde og katte kan benyttes et meget hårdt slag i hovedet efterfulgt af afblødning. Husk at gøre et anstændigt forsøg på at opspore ejeren af en hund eller kat, da det vist teknisk set ikke er lovligt at aflive andres dyr, medmindre de er voldsomt og uopretteligt tilskadekommet. Det må bero på et skøn om man vil opspore en ejer før eller efter en aflivning. Desværre er situationen ofte så stressende at dømmekraft kan svigte.